Những loài thú gặm nhấm nhỏ được nhiều người chọn nuôi nhất

Chuột Chinchilla